Powiat Białogardzki » Aktualności starostwa
2024-05-13, 15:00 źródło: Powiat Białogardzki

Powiatowy Informator Edukacyjny

Powiatowy Informator Edukacyjny na rok szkolny 2024/2025 opracowany został z myślą o młodzieży oraz absolwentach szkół podstawowych. Znajdują się w nim informacje o szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białogardzki.

Przygotowana publikacja obejmuje w sposób całościowy różnorodne formy kształcenia i jej zadaniem jest ułatwić uczniom podjęcie decyzji o wyborze właściwej szkoły.

Na terenie powiatu funkcjonują również:
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie świadcząca profesjonalne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej oraz diagnostycznej.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku – przeznaczony wyłącznie dla młodzieży w wieku 10 - 18 lat, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie - realizujący wychowanie pozaszkolne, promujący wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia i szeroko pojętą twórczość dzieci i młodzieży.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Na podstawie załącznika nr 1 (Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim:

od 10 maja 2024 r. do 23 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych;

od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe;

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół;

od 27 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. – przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne) i prób sprawności fizycznej. Dyrektor szkoły wyznacza II termin (do 2 lipca 2024 r.) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie;

I termin do 12 czerwca 2024 r., II termin do 4 lipca 2024 r. – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych i prób sprawności fizycznej;

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół;

do 5 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 11 lipca 2024 r. do godz. 12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

12 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 10 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne;

od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii;

18 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

do 22 lipca 2024 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
---------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard
tel. 94 312 23 31 lub 519 849 355

www.lobialogard.pl
e-mail: sekretariat@lobialogard.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, to Szkoła dobra na start! To najstarsza szkoła w powiecie, której mury opuściło wielu znakomitych absolwentów. Niepodważalnym atutem placówki jest jej sukcesywny rozwój, który sprzyja rozwijaniu talentów i pasji uczniów. Efektem tych działań są:
• sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim;
• wysoka zdawalność egzaminów maturalnych;
• dalsza edukacja absolwentów LO na uczelniach w całej Polsce i za granicą.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie gwarantuje:
• pracę z doświadczoną kadrą pedagogiczną;
• wysoką zdawalność matur;
• nowoczesną bazę dydaktyczną;
• atrakcyjne metody zajęć;
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do oczekiwań uczniów;
• otwartość na inicjatywy uczniów;
• wsparcie dla uczniów w wyborze dalszego etapu kształcenia poprzez działalność Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery;
• współpracę z uczelniami wyższymi;
• współpracę z instytucjami z terenu Powiatu Białogardzkiego i województwa zachodniopomorskiego.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie jest organizatorem:
• corocznego Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego;
• corocznego Powiatowego Konkursu Profilaktycznego;
• Pikników Młodych Naukowców.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025:
Klasa I a: biologiczno – chemiczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język obcy do wyboru: (angielski, hiszpański, niemiecki)
Klasa I b: ekonomiczno – informatyczna
I grupa (ekonomiczna) – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i język obcy do wyboru: (angielski, hiszpański, niemiecki);
II grupa (informatyczna) – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka i język obcy do wyboru: (angielski, hiszpański, niemiecki)
Klasa I c: ogólno – humanistyczna
I grupa (ogólna) – przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia;
II grupa (humanistyczna) – przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język polski, historia

Zapraszamy:
Przyjdź, zobacz, zdecyduj!!!

................
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14, 78-200 Białogard
tel. 94 312 1990, 94 312 2035

www.zsp-bialogard.com
e-mail: szkola@zsp.powiat–bialogard.pl

OFERTA EDUKACYJNA
1. Technikum Informatyczne (z rozszerzonym programem informatyki) – uczeń w trakcie nauki obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługuje się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Jego zadaniem jest montowanie i eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Uczy się również programowania aplikacji internetowych, w tym projektowania, tworzenia i administracji stron internetowych. Wykonuje także oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się również z kontaktami ze współpracownikami.

W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy.

Uczeń zdaje egzaminy w dwóch kwalifikacjach (po ich zdaniu uzyskuje tytuł technika):
- w klasie trzeciej „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”;
- w klasie piątej „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

2. Technikum Ekonomiczne (z rozszerzonym programem matematyki) – uczeń w trakcie nauki poznaje jak wykonywać prace biurowe w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno - prawnych. Najczęściej powierzane są mu prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo - rozliczeniowych oraz kadrowo - płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

Uczeń zdaje egzaminy w dwóch kwalifikacjach (po ich zdaniu uzyskuje tytuł technika):
- w klasie czwartej „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”;
- w klasie piątej „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

3. Technikum Mechaniczne – zawód technik mechanik - operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (z rozszerzonym programem matematyki) - uczeń w trakcie nauki przygotowuje obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki, wykonuje obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających i sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną, organizuje i nadzoruje procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług.

Uczeń zdaje egzaminy w dwóch kwalifikacjach (po ich zdaniu uzyskuje tytuł technika):
- w klasie czwartej „Użytkowanie obrabiarek skrawających”;
- w klasie piątej „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”.

4. Technikum Organizacji Turystyki (z rozszerzonym programem geografii) – uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności organizowania, realizacji, koordynowania i nadzorowania imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowania i sprzedawania imprez oraz usług turystycznych. Tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Zajmuje się również informacją turystyczną.

Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Uczeń zdaje egzaminy w dwóch kwalifikacjach (po ich zdaniu uzyskuje tytuł technika):
- w klasie czwartej „Przygotowanie imprez i usług turystycznych”;
- w klasie piątej „Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych”.

5. Branżowa Szkoła I Stopnia – klasa wielozawodowa.
Nauka trwa 3 lata i odbywa się w szkole (przedmioty ogólnokształcące), zajęcia praktyczne w zakładach pracy (dwa dni w klasie pierwszej i drugiej, trzy dni w klasie trzeciej) oraz na czterotygodniowych kursach zawodowych (przedmioty zawodowe) prowadzonych w różnych ośrodkach na terenie kraju. Uczeń klasy wielozawodowej przed rozpoczęciem nauki zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu, dzięki czemu ma prawo do wynagrodzenia za pracę na praktyce. Edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

W szkole funkcjonują klasy wielozawodowe, tzn. w jednej klasie znajdują się osoby zdobywające różne zawody – istnieje możliwość kształcenia w dowolnym kierunku. Warunkami są: znalezienie miejsca praktyk w danym zawodzie (u pracodawcy musi być osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z uczniami) oraz brak przeciwwskazań lekarskich. Najczęściej wybierane zawody to: kucharz, elektryk, piekarz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Oprócz tego dodać należy, że:
- kandydaci zarówno do technikum, jak i branżowej szkoły I stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
- po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych;
- absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie, który wybrali (takie szkoły są na terenie kraju), mogą uzyskać wtedy dodatkowe kwalifikacje i zdobyć tytuł technika, zdawać maturę, dzięki której istnieje możliwość dostania się na studia wyższe;
- w szkole funkcjonuje internat, jednak liczba miejsc jest ograniczona (kandydat do danej klasy powinien upewnić się, czy zostanie mu przyznane miejsce w nim u dyrektora szkoły w momencie składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej;
- szkoła dysponuje wieloma pracowniami zarówno informatycznymi, jak i typowo zawodowymi do nauczania przedmiotów w poszczególnych technikach, jest ośrodkiem egzaminacyjnym w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych;
- szkoła współpracuje z wieloma firmami, np. technicy mechanicy wspierani są przez firmę Korpo Sp. z o. o.;
- w ramach zajęć uczniowie biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez różne wydziały Politechniki Koszalińskiej;
- szkoła dysponuje rekreacyjnymi terenami zielonymi, salą gimnastyczną, siłownią zewnętrzną i zespołem boisk „Orlik”;
- uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, wielokrotnie uzyskując wysokie miejsca na szczeblu powiatowym i wyższym;
- szkoła przystąpiła do programu Erasmus +, najlepsi uczniowie mogą brać udział w praktykach zagranicznych;
- wykorzystywany jest dziennik elektroniczny LIBRUS, nauczany jest język angielski i język niemiecki;
- na terenie całej placówki funkcjonuje monitoring.

................
Liceum Ogólnokształcące w Tychowie
ul. Parkowa 20, 78-220 Tychowo
tel. 535 772 121

www.lotychowo.pl
e-mail: sekretariat@lotychowo.pl

Szkołę wyróżnia:
• patronat Ministerstwa Obrony Narodowej nad procesem kształcenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego;
• oferta kształcenia skierowana do uczniów zainteresowanych podjęciem pracy w służbach mundurowych;
• współpraca z jednostkami wojskowymi, służbami mundurowymi, uczelniami oraz instytucjami wspomagającymi edukację;
• dodatkowe zajęcia w ramach profilu kształcenia pod opieką wykwalifikowanej kadry.

OFERTA EDUKACYJNA
4 - LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
1. Oddział Przygotowania Wojskowego – klasa wojskowa (z rozszerzonym programem języka angielskiego, geografii i biologii).

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym:
- oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz z dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia lub język obcy;
- punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty;
- wyniki testu sprawności fizycznej.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość wiąże ze służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych. Klasa objęta jest patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Jednostek Wojskowych: 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie, 142 Batalionem Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu.

Korzyści dla uczniów:
◦ uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych;
◦ możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
◦ stałe konsultacje z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

UWAGA!
Dla ww. klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać swoje podania o przyjęcie do dnia 23 maja 2024 r.

Wszyscy kandydaci do ww. klasy muszą wziąć udział próbie sprawności fizycznej (test sprawności fizycznej), która odbędzie się w terminie 10 czerwca 2024 r. godz. 12:00 w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie.

2. Klasa policyjno - penitencjarna (z rozszerzonym programem języka angielskiego, geografii i biologii).Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym:
- oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz z dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia lub język obcy;
- punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty.

Klasa policyjna jest propozycją dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. Powinni ją również rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach, takich jak służba więzienna, celna, straże miejskie i agencje ochrony.

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie oraz współpracująca ze Szkołą Policji w Słupsku i Pile.

Klasa policyjno - penitencjarna uczestniczy w programie „Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej” realizowanym przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła zapewnia:
◦ udział w obozach szkoleniowych, sprawnościowych, survivalach;
◦ udział w manewrach taktyczno – obronnych;
◦ naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (zajęcia w strzelnicy);
◦ naukę sportów walki;
◦ wyjazdy do Szkół Policji w Pile i w Słupsku oraz do Kampusu Mundurowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu;
◦ naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Klasa straży granicznej (z rozszerzonym programem języka angielskiego, geografii i biologii). Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym:
- oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz z dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia lub język obcy;
- punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty.

Klasa łączy kształcenie w zakresie ogólnym z praktyczną wiedzą na temat służby w straży granicznej. Program szkolenia jest systematycznie modyfikowany i dostosowywany do aktualnych przepisów prawnych i zmieniającej się rzeczywistości.

Treści programowe w klasie o profilu „straż graniczna” obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zajęcia prowadzone są w taki sposób, by jak najbardziej przybliżyć młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, odważną i lubisz adrenalinę, a Twoim przyszłym celem jest służba dla kraju i zasilenie szeregów polskich pograniczników, wstąp do liceum w klasie straży granicznej.

Ukończenie liceum w klasie straży granicznej umożliwia w przyszłości podjęcie pracy w Wojsku Polskim, w Oddziałach Obrony Terytorialnej bądź w pokrewnych służbach mundurowych.

Wszystkie kierunki mundurowe otrzymują dofinansowanie do wyposażenia mundurowego.

4. Klasa ogólna (z rozszerzonym programem języka angielskiego, geografii i biologii). Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym:
- oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz z dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia lub język obcy;
- punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty.

Ukończenie nauki w klasie ogólnej stwarza możliwość podjęcia w przyszłości studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych.

Ponadto szkoła zapewnia:
• udział w obozach szkoleniowych;
• zajęcia na strzelnicach – pneumatycznej oraz wirtualnej;
• zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, sportowe, zainteresowań);
• nowoczesną oraz w pełni wyposażoną bazę sportowo-rekreacyjną: sala gimnastyczna, siłownia, boisko zewnętrzne;
• opiekę psychologa szkolnego.

Przy Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje internat dla uczniów spoza Tychowa, który oferuje:
• zapewnia całodobową opiekę nad młodzieżą, wychowawcy pełnią również dyżury nocne;
• położony jest wśród zieleni i zabytkowego parku;
• zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2/3 osobowych (istnieje możliwość własnego doboru współmieszkańców w pokojach);
• łazienki wspólne na każdym z pięter;
• przestronną stołówkę;
• świetlicę z telewizorem i kącikiem relaksu;
• pokój socjalny do dyspozycji wychowanków z wyposażeniem do samodzielnego przygotowania posiłków.

Szkoła zapewnia:
• bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznej;
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych;
• zajęcia w ekopracowni;
• możliwość uczestnictwa w projektach unijnych;
• możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej;
• dziennik elektroniczny LIBRUS;
• bezpieczeństwo – monitoring na terenie całej placówki;
• możliwość zaangażowania się w pracę Szkolnego Koła Wolontariusza;
• bazę sportowo – rekreacyjną;
• koła zainteresowań dające możliwość rozwijania swoich pasji przedmiotowych i sportowych;
• możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach;
• efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego;
• udział w programach i projektach współfinansowanych ze środków unijnych: Erasmus+;
• zakwaterowanie w internacie;
• wyjazdy do szkół wyższych w ramach doradztwa zawodowego.

................
Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie
ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard
tel. 514 953 155
www.mdk.powiat-bialogard.pl
e-mail: sekretariat@mdk.powiat-bialogard.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie przygotował bogatą
i zróżnicowaną ofertę zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2024/2025 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w 4 blokach tematycznych: Akademii Malucha, Akademii Kreatywnych, Akademii Tańca i Akademii Sportu.

• Akademia Malucha
1. Plastusiowo (5 - 10 lat).
2. Rytmiczne wariacje (5 - 6 lat, 7 - 9 lat).
3. Barwy i dźwięki (7 - 10 lat).

• Akademia Kreatywnych
1. Robotyka (8- 13 lat).
2. Kogel - Mogel – zajęcia techniczno-plastyczne (7 - 15 lat).
3. Muzykoterapia- zabawy dźwiękiem (6 - 17 lat).
4. Studio wokalne z elementami aktorstwa (6 - 18 lat).
5. Akademia kulinarna - Wiem, co jem (8 - 13 lat).
6. Akademia Edukacji Teatralnej (8 - 15 lat).
7. Singownia – pracownia wokalna (7 - 14 lat).
8. Programowanie komputerowe (9 - 16 lat) NOWOŚĆ

• Akademia Tańca
1. Studio tańca Let’s Dance:
- Mini Kids Dance (7 - 8 lat),
- Show Dance Mini (9 - 10 lat),
- Show Dance(11 - 13 lat),
- Happy Dance (14 - 18 lat).

• Akademia Sportu (NOWOŚĆ)
1. Siatkówka dla dzieci (od 8 roku życia) NOWOŚĆ
2. Gimnastyka artystyczna dla dziewcząt (8 - 13 lat) NOWOŚĆ
3. Stretching - zajęcia ogólnorozwojowe (5 – 12 lat).

................
Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Białogardzie
ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard
tel. 515 082 620
www.ppp.powiat-bialogard.pl
e-mail: sekretariat@ppp.powiat-bialogard.pl

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i uczniom (w tym słuchaczom) pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:
Diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz uczniów (w tym słuchaczy).
Diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz uczniów (w tym słuchaczy) jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży oraz uczniów (w tym słuchaczy) jest w szczególności:
- wydanie opinii lub informacji o wynikach badań;
- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
- objęcie dzieci i młodzieży, uczniów (w tym słuchaczy) oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno - pedagogiczną;
- wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z uczniami (w tym słuchaczami) oraz rodzicami.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz uczniom (w tym słuchaczom) oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży, uczniom (w tym słuchaczom) oraz rodzicom polega w szczególności na:
- prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
- udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży, uczniom oraz słuchaczom wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
- udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom jest udzielana w szczególności w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
- terapii rodziny;
- grup wsparcia;
- prowadzenia mediacji;
- interwencji kryzysowej;
- warsztatów;
- porad i konsultacji;
- wykładów i prelekcji;
- działalności informacyjno - szkoleniowej.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, realizującym zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, wsparcia w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej; planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego; rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, albo rodzica dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
- udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, realizującym zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
- prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
- udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom z rejonu działania poradni, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Zadania w zakresie działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, są realizowane w szczególności w formie: - porad i konsultacji;
- udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;
- udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
- warsztatów;
- grup wsparcia;
- wykładów i prelekcji;
- prowadzenia mediacji;
- interwencji kryzysowej;
- działalności informacyjno-szkoleniowej;
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w obszarze realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
- wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
- realizacji podstaw programowych;
- rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, uczniów (w tym słuchaczy) oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów;
- potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów;
- innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
- pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
- wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie został utworzony Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczy realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez psychologa, pedagoga, neurologopedę czy innych specjalistów (w zależności od możliwości kadrowych).

Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:
- zorganizowanie specjalistycznej terapii;
- skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych;
- nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dzięki niemu dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Nabór do programu odbywa się cały rok, dzieci zakwalifikowane są na zajęcia na okres jednego roku kalendarzowego.

Aktualności starostwa

2024-06-07, godz. 18:15 Kolejne środki na drogi powiatowe Starosta Paweł Wiśniewski oraz wicestarosta Dominik Kołodziejski, 7 czerwca 2024 podpisali z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jakubem Kowalikiem… » więcej 2024-06-07, godz. 17:00 Konkurs na stanowisko dyrektora PPP Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w BIAŁOGARDZIE ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard. Szczegóły… » więcej 2024-06-05, godz. 14:53 900-lecie pomorskiej misji św. Ottona z Bambergu '900-lecie pomorskiej misji św. Ottona z Bambergu' - konferencja historyczna w CKiSE współorganizowana przez Powiat Białogardzki. 5 czerwca 2024, w programie przygotowanym… » więcej 2024-06-03, godz. 10:00 Dobrze nakręceni na dwa koła. Na ponad 9 tys. km! Fenomenalnie! Aż 9240 km nakręconych podczas Światowego Dnia Roweru w powiecie białogardzkim! Wyśmienite nastroje, doskonała atmosfera - rekreacyjnie, integracyjnie… » więcej 2024-05-31, godz. 16:00 Otwarty konkurs ofert. Wyniki Otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie wyników konkursu - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Szczegóły w załączeniu. » więcej 2024-05-29, godz. 17:15 Rozwój szpitala powiatowego. Spotkanie w ministerstwie O perspektywach i kierunkach rozwoju działalności szpitala powiatowego prowadzonego przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie. Z wizytą w tej sprawie, 29… » więcej 2024-05-27, godz. 07:00 27 maja | Dzień Samorządu Terytorialnego Wszystkim byłym i obecnym samorządowcom powiatowym, jak również każdego samorządowego szczebla w naszym powiecie, oraz pracownikom samorządowym składamy najserdeczniejsze… » więcej 2024-05-26, godz. 15:45 Oferta MDK i świetna zabawa wraz z Holi Gorąco, barwnie, muzycznie, tanecznie, słodko, pysznie i wesoło - 25 maja 2024 odbył się Dzień otwarty Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie oraz Holi - Święto… » więcej 2024-05-24, godz. 15:00 Rozbiła bank. Na Mistrzostwach Europy. Została uhonorowana przez starostę Na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii rozbiła bank! Ola Kubińska z Białogardu sięgnęła 3 razy po złoto: w Fitness Artystyczne Juniorek OPEN, w Fitness Artystyczne… » więcej 2024-05-17, godz. 18:00 Mistrzyni z Pomianowa uhonorowana Młoda, pełna pasji i sukcesów Zuzanna Lachs otrzymała gratulacje od starosty Pawła Wiśniewskiego oraz wicestarosty Dominika Kołodziejskiego. Władze powiatowe złożyły… » więcej
1234567
en iyi dershane ankaradershane fiyatları

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach promocyjnych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.